Dorpshuis Vinkenhorst


Allersmaweg 17, 9908 PD Godlinze


De stichting is (vermoedelijk) in 1964 opgericht en stelt zich volgens de statuten ten doel het oprichten, instandhouden en exploiteren van een dorpshuis in Godlinze ten behoeve van het plaatselijke verenigingsleven en voor de ontplooiing van sociale en culturele activiteiten. De stichting tracht dit doel te bereiken door: het oprichten van een dorpshuis, het instandhouden en exploiteren van het dorpshuis en alle andere wettige middelen, welke voor het doel der stichting bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting waarborgt het recht van alle te Godlinze gevestigde verenigingen, instellingen en organisaties (hierna aangeduid met instellingen) op een met hun behoeften overeenkomend gebruik van het dorpshuis tegen een door het algemeen bestuur vast te stellen vergoeding.

Het algemeen bestuur van de stichting wordt gevormd door personen die worden afgevaardigd door de instellingen hiervoor genoemd. Iedere instelling heeft het recht om één afgevaardigde om in het bestuur te benoemen. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden vier personen aan die tezamen met de voorzitter van het algemeen bestuur het dagelijks bestuur vormen. De zittingsduur van de leden is drie jaar en zijn daarna weer benoembaar.
Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar.

Al enkele jaren lukt het niet meer een algemeen bestuur te vormen die afgevaardigd zijn door een van de "instellingen" in Godlinze. Het huidige bestuur is een mix van afgevaardigden van instellingen en vrijwilligers.

Voor de algemene vergaderingen worden alle instellingen in Godlinze uitgenodigd. Het dagelijks bestuur bespreekt met de instellingen de algemene en financiële zaken van het dorpshuis.