Vereniging Dorpsbelangen GodlinzeVereniging Dorpsbelangen Godlinze is opgericht op 24 mei 2000, als rechtsopvolger van Stichting Dorpsbelangen Godlinze.

Doel van de vereniging
De vereniging stelt zich ten doel de leefbaarheid in het gebied van het dorp Godlinze te bevorderen en te bewaken zomede de gemeenschapszin te versterken, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 

 • het opwekken van belangstelling bij en samenwerking met de gemeentelijke overheid en met de provinciale- en de rijksoverheid, zomede bij en met rechtspersonen en natuurlijke personen die hetzelfde of soortgelijk doel nastreven, met uitzondering van politieke en levensbeschouwelijke doelen;
 • het stimuleren en zelf organiseren van activiteiten, alsmede het beleggen van vergaderingen;
 • het bijeenbrengen van de benodigde gelden;
 • het toepassen van alle overige middelen, die tot het  bereiken van de vereniging kunnen leiden.

Nieuws vanuit Dorpsbelangen

Kascontrole op de Bult 2015 en 2016

De kascontrole van "op de bult" is uitgevoerd over 2015 en 2016 en deze in orde is bevonden


Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Godlinze

Datum:  13 april 2017, 20.00 uur

Plaats:   Dorpshuis Vinkenhorst

Aanwezig:  5 bestuursleden,  8 leden

1.  Opening

 • De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
 • Moment van stilte voor hen die ons ontvallen zijn.

2. Vaststellen agenda

 • Agenda is akkoord
 • Notulen vorige jaarvergadering (02-06-2016) akkoord bevonden.

3. Financien

 • Dorpsbelangen:
  • Uitgaven van Dorpsbelangen zijn vastgesteld op €1000,-. Dit is akkoord.
  • Dorpsbudget is akkoord.
  • Begroting is akkoord.
  • Begroting van 2017 wordt benoemd.
  • Jan vd Eide zou graag zien dat de uitgaven (grote) specifieker worden benoemd. Dit wordt voor volgend jaar meegenomen.

4. Kascommisie benoemen bestuursverkiezing

 • Kascontrole voor Dorpsbelangen en Dorpshuis zijn akkoord.
 • Kascontrole Op de Bult volgt in mei ivm de vakantie van Jochem. De resultaten hiervan volgen in Op de Bult.
 • Kascontrole Inloopcafe volgt op dezelfde wijze als van Op de Bult.
 • De aangewezen kascommissie geldt voor alle controles, zowel Dorpsbelangen, Dorpshuis, Inloopcafe als Op de Bult. Eltje Bos en Rachella de Haan doen dit volgend jaar weer.

5. Jaarverslag 2016

 • Beleidsoverleggen en schouwen meer toelichten.
 • Notulen lenteschouw volgen op de website.

6. Mededelingen/projecten vanuit dorpsbelangen/dorpshuis

AED:

 • Voor 4 leden met een Reanimatie + AED certificaat wordt een herhalingscursus aangeboden.
 • Binnen het bestuur wordt gekeken naar de mogelijkheid om de AED van de speeltuin in de winter ergens anders neer te leggen zodat deze alsnog beschikbaar is.
 • Beide AED's worden onderhouden door Theo de Haan.
 • Binnen het bestuur wordt nagedacht om de code van de AED kast in verzegelde enveloppen beschikbaar te stellen aan BurgerHulpVerleners of gecertificeerden zodat de kast zonder SMS ook te openen is.
 • Inmiddels hebben 7 nieuwe mensen zich aangemeld voor het starten van een training voor reanimatie en AED. Dit wordt geregeld.

Website:

 • De website is online, maar wordt op nog aangepast om het beter te maken. Hier wordt druk aan gewerkt.
 • Wanneer exact mogelijk wordt is niet bekend maar notulen en verslagen zullen ook inleesbaar worden op de website.

Terpen en Wierden:

 • Haventje renoveren wordt besproken.
 • Informatiebord over ontstaan van Godlinze wordt besproken.

Groot onderhoudsplan:

 • Hans heeft hiervoor al een convenant opgemaakt.
 • Een oproep voor vrijwilligers zal gedaan worden in Op de Bult, de website en Facebook.
 • Hellen gaat ook naar de subsidie aanvraag kijken.
 • Verenigingen binnen het dorp benaderen.

Buurtpreventie:

 • Groepsapp opgericht voor buurtpreventie.
 • Richtlijnen worden via de media vermeld.
 • Wijkagent toevoegen?
 • Buurtpreventie straatbordjes aanschaffen.

7. Aftredend en niet herkiesbaar

 • Vacature voor iemand die wil helpen met beleidszaken: In Op de Bult.

8. Activiteiten 2017

 • Oud en Nieuw feest: Vuurwerkshow + feest bij/in het dorpshuis. Dit is een idee wat nog verder uitgewerkt moet worden.
 • Rijdende Popschool komt moeilijk van de grond. Jaqcueline zou graag om tafel willen met de activiteiten commissie.
 • 28 mei optreden van Klaas Spek in de Kerk.

9. Rondvraag

 • Hoeksema: Opbaarruimte in de kerk. Monuta hiervoor benaderen (ook verbouw vd aula).
 • Jacqueline: verjaardagen in het dorpshuis. Alleen voor jubilea feesten, 6 keer per jaar. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Beheerders en bestuur stellen prijzen en pakketten vast.
 • Om de week op zaterdag vanaf 18.30 uur een spelletjes avond in DH.
 • Wijnprijs gaat omhoog zodat ook een betere wijn gekocht kan worden.
 • Jan vd Eide: Groot onderhouds project is iets vaags. Er moet een werkgroep komen. Hellen werkt een lijst uit, met hulp van Jan. Deze gaat dan door het Dorp. Jan heeft het idee dat dorpsbelangen het contact met het dorp kwijt is. In Op de Bult zal elke maand een up-date volgen wat we hebben gedaan. Misschien komt er een enquete door het dorp.
 • Waarom heeft het Dorpshuis geen groene container.
 • De wijkagent mag meer gezien worden in het dorp.
 • Bankje in het prieel.
 • Vuilnisbakken in het park en prieel.
 • Waarom niet in Godlinze? Als er 4-5 of meer mensen zijn dan kan het ook in Godlinze.

10. Sluiting

 • Hans sluit de vergadering en bedankt iedereen.